همه نوشته در مجموعه: سایر

ارزشهای بنیادی گروه مشاورین املاک پرچین

«بـِسْـمِه تَـعٰالـیٰ» ارزش های بنیادی گروه مشاورین املاک پرچین (منشور اخلاقی) ارزش های بنیادی گروه مشاورین املاک پرچین شامل رعایت مجموعه ای از اصول اخلاقی است که اعضای گروه معتقدند حتی اگر رعایت این اصول موجب زیان های كوتاه مدت و ظاهری گردد؛ در بلند مدت بقای شرکت منوط به رعایت این اصول است. مشتري…

مشخصات تکمیلی