تماس

تلفن34345400-3 (026)

موبایل09128791009

ایمیلinfo@prchin.com

آدرسپرچین 1 : باغستان غربی، ابتدای بلوار پرستار

پرچین 2 : باغستان غربی، بین لاله 1 و 2
تلفن : 34341302-5

پرچین 3 : باغستان غربی، بین لاله 1 و 2
تلفن : 34347001-3