شعبات پرچین

شعبات پرچین

شـعـبه سـه

نشانی : البرز کرج باغستان غربی بلوار ولیعصر خیابان لاله ۲ غربی (جنب لبنیات یزدی)

شماره های تماس:

۰۲۶۳۴۳۴۷۰۰۱-۳

مدیریت: امیر امیری راد

شـعـبه دو

نشانی : البرز کرج باغستان غربی بلوار ولیعصر خیابان لاله ۱ غربی (سومین مغازه از نبش خیابان لاله ۱ غربی)

شماره های تماس:

۰۲۶۳۴۳۴۱۳۰۲-۵

مدیریت: علی سلامات

شـعـبه یـک

نشانی : البرز کرج باغستان غربی میدان ولیعصر بلوار پرستار

شماره های تماس:

۰۲۶۳۴۳۴۵۴۰۰-۴

با مدیریت: حسین خزائی

شعبه پنج

نشانی : جهانشهر (در دست احداث)

شعبه چهار

نشانی : گوهردشت (در دست احداث)